x

De Raad van Toezicht bestaat sinds 2013. De leden zijn voor vier jaar benoemd. In de Raad zitten vertegenwoordigers van de leden van de sjoelgemeenschappen en vertegenwoordigers van de zogenoemde Koepelleden.

De Raad van Toezicht houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Hij toetst het langetermijnbeleid van het Bestuur aan de doelstellingen van de Joodse Gemeente Amsterdam.
De Raad controleert

  • meerjarige beleidsplannen van het Bestuur;
  • begroting en jaarrekening en verantwoording;
  • aangaan van rechtshandelingen en buiten-budgettaire investeringen
    en overeenkomsten t.b.v. bankkredieten;
  • aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon;
  • wijziging in het Beleggingsstatuut;
  • het op voordracht van het bestuur benoemen of ontslaan van de Opperrabbijn en de gemeenterabbijnen;
  • vaststelling en wijziging van de tarieven (lidmaatschap en diensten van de Joodse Gemeente).

Democratie vroeger en nu

De Joodse Gemeente Amsterdam kent een Raad van Toezicht sinds 2013. Het is de opvolger van de vroegere Kerkeraad, het hoogste bestuursorgaan. De leden werden voor deze Kerkeraad gekozen door middel van verkiezingen die eens per vier jaar plaatsvonden. Kandidaten vormden partijen en kieslijsten.
De huidige Raad van Toezicht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de leden, die door de sjoelgemeenschappen uit hun midden zijn aangewezen. Leden die niet zijn aangesloten bij een van de sjoelgemeenschappen behoren tot de zogenoemde koepel. Zij kiezen hun vertegenwoordigers rechtstreeks.
De sjoelgemeenschappen kiezen een aantal vertegenwoordigers naar rato van het aantal meerderjarige leden dat bij de sjoelgemeenschap is aangesloten, met een minimum van één vertegenwoordiger en een maximum van vier vertegenwoordigers. De Koepel vaardigt drie vertegenwoordigers af. Uit zijn midden kiest de Raad van Toezicht een voorzitter.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste twee keer per jaar en wordt door de voorzitter bijeengeroepen.